Gebruiksvoorwaarden voor video-/filmmateriaal

Versie 11 / 2012

Hansgrohe SE (hierna 'licentiegever') is eigenaar van de auteursrechten resp. eigenaar van de exclusieve licentie voor de auteursrechten op het video-/filmmateriaal (hierna de 'rechten').

De licentiegever is tevens eigenaar van de merkrechten op de producten van de licentiegever; deze overeenkomst heeft echter geen merklicentie als onderwerp en niets in deze gebruiksvoorwaarden kan als reden voor een merklicentieovereenkomst worden aangevoerd.

Het onderwerp van deze gebruiksvoorwaarden kan voorts niet als motivering of reden van een verkooprelatie worden aangevoerd.

Het op deze website ter beschikking gestelde video-/filmmateriaal wordt uitsluitend overeenkomstig de hier beschreven gebruiksvoorwaarden aangeboden. Met het gebruik of het downloaden van het video-/filmmateriaal (hierna 'materiaal') accepteert de ontvanger (hierna 'licentienemer') deze gebruiksvoorwaarden.

 1. De licentiegever verleent de licentienemer hiermee een op elk moment herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor gebruikmaking van de rechten, met als enige doel het aanbieden en verkopen van de producten van de licentiegever.
 2. De licentienemer is gerechtigd om gebruik te maken van het onder deze rechten vallende materiaal, dat hij in het normale handelsverkeer heeft ontvangen. De licentienemer heeft echter geen recht op de ontvangst of levering van dergelijk materiaal door de licentiegever.
 3. De licentienemer mag deze licentie of het onder deze rechten vallende materiaal niet misbruiken.
 4. De licentienemer is niet gerechtigd om sublicenties te verstrekken.
 5. De licentienemer mag de rechten nooit anders dan volgens de beschreven gebruiksvoorwaarden gebruiken en zal geen stappen ondernemen, die in strijd met de inhoud of het doel van deze gebruiksvoorwaarden zouden kunnen zijn. De licentienemer laat voorts elke handeling achterwege, die in alle redelijkheid zeer waarschijnlijk een nadelig effect op de waarde, de geldigheid of de haalbaarheid van een onder de licentie vallend recht of op de desbetreffende eigendomspositie van de licentiegever zou kunnen hebben.
 6. De licentienemer neemt in het bijzonder de voor het betreffende materiaal verleende gebruikswijze en -duur in acht.
 7. Er worden geen licentiekosten berekend.
 8. De licentienemer erkent hierbij, dat in de relatie tussen licentienemer en licentiegever, de licentiegever exclusief eigenaar van de rechten is, dat deze altijd enkel en uitsluitend eigendom van de licentiegever zijn en dat de licentienemer met uitzondering van de hierin verstrekte licentie, geen verdere claims of aanspraken op de rechten heeft verworven. De licentienemer zal de eigendomspositie van de licentiegever met betrekking tot de rechten niet aantasten.
 9. Bij de beëindiging van de licentie door opzegging of na afloop van de licentietermijn komen automatisch alle aan de licentienemer verleende rechten op het materiaal te vervallen. Hetzelfde geldt na afloop van de voor het betreffende materiaal verleende gebruiksduur. De licentienemer dient dan het gebruik van de rechten evenals het gebruik van de aan de rechten onderworpen materialen onmiddellijk te beëindigen.
 10. De licentiegever garandeert niet de rechtsgeldigheid van de rechten en is niet aansprakelijk voor het feit dat de rechten zonder de schending van de rechten van derden gebruikt kunnen worden.
 11. De licentienemer verplicht zich om de licentiegever te vrijwaren en vrijgewaard te houden van alle claims, rechtsvorderingen, verliezen, schades en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, gerechtskosten en advocaatkosten), die op handelingen van de licentienemer in verband met of op grond van het gebruik van het materiaal berusten.
 12. De licentienemer dient de licentiegever onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van elke hem bekend wordende schending of aanvechting van de rechten van de licentiegever op het materiaal. De licentiegever heeft het exclusieve recht, maar niet de verplichting, om tegen geschonden rechten verdedigingsmaatregelen te nemen resp. juridische processen te starten.
 13. De rechten voor gebruik van het betreffende materiaal gelden voor de licentienemer tot en met de beschreven datum. Na deze datum komen alle rechten met betrekking tot het betreffende materiaal te vervallen, zonder dat hiervoor een afzonderlijke opzegging noodzakelijk is.
 14. Het gebruik van de rechten kan niet als reden worden aangevoerd, dat tussen de licentiegever en de licentienemer een handelsvertegenwoordigingsovereenkomst zou bestaan.
 15. Zonder schriftelijke toestemming van de licentiegever mogen geen rechten of verplichtingen die uit de licentie voortvloeien, worden gecedeerd of overgedragen. Elke cessie- of overdrachtspoging van de kant van de licentienemer geeft de licentiegever het recht om de licentie per direct op te zeggen.
 16. Alle rechten vallen onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De licentienemer onderwerpt zich hiermee – voor zover toegestaan – onherroepelijk aan het niet-exclusieve forum van de rechterlijke instanties te Offenburg. De licentiegever is gerechtigd om zijn recht ten aanzien van de licentienemer ook bij een ander voor de licentienemer bevoegd forum te doen gelden.
 17. Deze gebruiksvoorwaarden vervangen alle eventuele vorige tussen de partijen bestaande overeenkomsten met betrekking tot het materiaal.
 18. De licentiegever is gerechtigd om deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de toekomst op elk moment te wijzigen. Wijzigingen betreffende reeds bestaande rechten dienen schriftelijk te gebeuren.
 19. Mocht een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig of onuitvoerbaar verklaard worden, dan komen de partijen overeen om deze bepaling door een geldige en uitvoerbare bepaling te vervangen, die de beoogde economische regeling het dichtst benadert.

Cookie-instellingen

Op deze website worden cookies gebruikt zodat u optimaal gebruik van kunt maken van alle functies. Belangrijk: we gebruiken de gegevens alleen als je hier toestemming voor hebt gegeven. Je kunt je toestemming te allen tijde permanent intrekken.

Met cookies werkt onze website veel beter omdat ze toegang tot de paginanavigatie of beveiligde delen van onze pagina's mogelijk maken.
Met behulp van cookies analyseren we onze websitestatistieken en verbeteren de website om deze voor jou zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Deze gegevens zijn natuurlijk anoniem.
We gebruiken cookies om je individuele inhoud en gepersonaliseerde advertenties te laten zien.

Apps & services voor tablets

Nu ontdekken