Hansgrohe Professional Services
AXOR
hansgrohe
Vrijwillige fabrieksgarantie - Versie: 11/2021

Garantie van AXOR en hansgrohe

Een essentieel onderdeel van de bedrijfsfilosofie van Hansgrohe is klanten altijd de hoogste kwaliteit te bieden. Wij maken al meer dan 100 jaar hoogwaardige sanitaire producten en garanderen de hoge standaard met omvangrijk kwaliteitsmanagement. Dat geldt voor alle fabrieken, nationaal en internationaal.

Op deze betrouwbare en al generaties lang beproefde basis gaan wij als fabrikant een stap verder: wij bieden consumenten een fabrieksgarantie van vijf jaar op onze producten.

Succes met sterke merken

De fabrieksgarantie is op vrijwillige basis. Hansgrohe geeft zijn verkooppartners daarmee nog een goed argument om de voordelen van zijn merken ten opzichte van de consument succesvol in te zetten. De servicemedewerkers van Hansgrohe helpen de vakpartners bij het aanspraak maken op deze fabrieksgarantie.

Voorwaarden voor en details over deze garantie vindt u in de volgende garantievoorwaarden. 

I.       Algemeen

Hansgrohe verleent een fabrieksgarantie aan eerste eindklanten voor hansgrohe producten. Deze vrijwillige fabrieksgarantie geldt als aanvulling op de wettelijke rechten die de eerste eindklant jegens zijn verkoper kan doen gelden. Verdere aanspraken van de eerste eindklant jegens hansgrohe (bijv. op grond van productaansprakelijkheid) blijven eveneens onverminderd van kracht (zie punt VII hieronder).

"Eerste eindverbruiker" is de persoon die het hansgrohe-product als eerste verbruiker direct bij hansgrohe of een hansgrohe-verkooppartner (in het bijzonder sanitairbedrijven, vakhandel, bouwmarkten) heeft gekocht. "Consument" in de zin van deze fabrieksgarantie is iedere natuurlijke persoon die het hansgrohe product voor privé-gebruik heeft aangeschaft en niet om het in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit te gebruiken (b.v. om het door te verkopen of bij derden te installeren).

Deze fabrieksgarantie geldt alleen voor de eerste eindklant en is niet overdraagbaar. In geval van doorverkoop van het hansgrohe product door de eerste eindklant gaat de garantie dus niet over op de koper, ongeacht of de koper ook een consument is.

II.      Omvang van de garantie, garantieperiode

hansgrohe garandeert de eerste eindklant dat het door hem gekochte hansgrohe product vrij is van materiaal-, fabricage- en constructiefouten. De stand van wetenschap en technologie ten tijde van de vervaardiging is hier doorslaggevend.

a)      5 jaar fabrieksgarantie

Deze garantie geldt - met uitzondering van de onder II. b) genoemde hansgrohe producten - voor alle hansgrohe producten en voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van aankoop door de eerste eindklant (aankoopbon/factuur).

b)      Fabrieksgarantie 2 jaar

Deze garantie geldt voor iBox Hub (Art.Nr. 25020190), RainButton (Art.Nr. 25010000 - 25019000 + 25010700 - 25019700), RainButton Qi-Ladepad (Art. Nr. 25100000) en Pontos Scout (Art.Nr. 15887000) die door eerste eindklanten vanaf 01.01.2020 voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum (aankoopbon/factuur) gekocht worden.

De garantieperiode wordt niet verlengd door het verlenen van diensten in het kader van deze fabrieksgarantie, met name niet in geval van reparatie of vervanging. In deze gevallen begint de garantieperiode niet opnieuw. Dit is evenmin het geval indien deze garantievoorwaarden bij het vervangende produkt worden gevoegd; hierdoor ontstaat geen nieuwe garantie en wordt ook de garantietermijn niet opnieuw ingegaan.

Aanspraken op vergoeding van gevolgschade of op productaansprakelijkheid bestaan alleen in overeenstemming met de dwingende wettelijke bepalingen.

Deze fabrieksgarantie geldt alleen voor eerste eindklanten, die het betreffende product in een land gekocht hebben, waarin hansgrohe door een eigen verkoopmaatschappij of via een verkooppartner vertegenwoordigd is.

III.     Vorm en termijn van de vordering, verjaringstermijn

De aanspraak op deze garantie vereist de schriftelijke melding van het defect door de hansgrohe verkooppartner bij wie het hansgrohe product gekocht werd. Deze melding van een gebrek moet binnen een uitsluitingstermijn van twee maanden vanaf het tijdstip, waarop de eerste eindklant het gebrek aan het hansgrohe product heeft herkend of had moeten herkennen, en in ieder geval voor het verstrijken van de garantietermijn plaatsvinden. Het is de verantwoordelijkheid van de eerste eindklant om aan te tonen dat de garantieperiode nog niet verstreken is; dit bewijs kan met name geleverd worden door het overleggen van de aankoopbon van het hansgrohe product.

De schriftelijke kennisgeving van het gebrek moet bevatten:

•        een gedetailleerde beschrijving van de fout,

•        de naam en het adres van de eerste eindafnemer en

•        bewijs dat en wanneer de klant het hansgrohe product als eerste eindklant gekocht heeft, bijv. aankoopbewijs met aankoopdatum, handelsnaam van de hansgrohe verkooppartner evenals productaanduiding en/of hansgrohe artikelnummer.

De schriftelijke foutmelding moet per e-mail worden gestuurd naar service@hansgrohe.nl of via het contactformulier op https://www.hansgrohe.nl/contact?topic=complaint. Na ontvangst van de schriftelijke foutmelding neemt hansgrohe binnen 3 werkdagen contact op met de afzender. Het product mag niet worden verwijderd vóór het verstrijken van deze termijn en eventuele andersluidende instructies. Dit geldt niet indien aanzienlijke schade te verwachten is.

De garantieclaim verjaart na het verstrijken van de garantietermijn. Indien binnen de garantietermijn met inachtneming van de bovenstaande eisen een aanspraak op garantie is gemaakt, maar de verschuldigde garantieprestatie nog niet door hansgrohe is geleverd, wordt de verjaringstermijn opgeschort, totdat de prestatie geleverd is.

IV.     Eisen en uitsluitingen

Voorwaarde voor het claimen van deze garantie is de vakkundige montage van het betreffende hansgrohe product volgens de hansgrohe montagehandleiding en de erkende regels van de techniek (bijv. door een ambachtsbedrijf of een geautoriseerd vakbedrijf) evenals het gebruik van het betreffende hansgrohe product volgens de hansgrohe gebruiks- en montagehandleiding. Daartoe behoort onder andere, en afhankelijk van het product, dat de toevoerwaterleidingen voor de productinstallatie of na bouwwerkzaamheden volgens de geldende normen goed zijn doorgespoeld, dat de installaties overeenkomen met de bij het hansgrohe product gevoegde schema's en dat de werkdruk in het waterleidingnet aan de technische voorschriften is getoetst.

Indien hansgrohe kan bewijzen of indien er een objectief gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat aan deze voorwaarden niet voldaan is, kan hansgrohe de garantieservice weigeren, tenzij de eerste eindklant bewijst dat aan de voornoemde voorwaarden voldaan is.

Eventuele gebruiks- en montagehandleidingen en andere technische aanwijzingen worden bij elk hansgrohe product meegeleverd en zijn te vinden op www.hansgrohe.nl.

Deze fabrieksgarantie rechtvaardigt geen aanspraken in geval van

•        commercieel of onafhankelijk professioneel gebruik van het hansgrohe product;

•        Gebrekkige aanwijzing en voortijdige verwijdering van het defecte hansgrohe product zonder voorafgaande beoordeling of instructie door hansgrohe (zie punt III).

•        Het niet in acht nemen van de gebruiks- en montage-instructies die zijn verstrekt of beschikbaar zijn op www.hansgrohe.de, alsmede van alle veiligheidsvoorschriften;

•        Ondeskundig onderhoud of reparatie van het hansgrohe product, in het bijzonder reparatie of onderhoud met andere dan originele hansgrohe onderdelen;

•        onjuiste installatie of inbedrijfstelling;

•        Gebruik van het hansgrohe product dat niet overeenkomt met het bedoelde of aanbevolen gebruik of dat anderszins oneigenlijk of oneigenlijk is (inclusief ingebruikname met andere vloeistoffen dan zuiver drinkwater);

•        Wijzigingen aan het product, in het bijzonder inbouw, demontage of vervanging van afzonderlijke onderdelen of componenten van het hansgrohe product of

•        hansgrohe producten waarvan het fabricage-/serienummer of de fabricagedatum op het product verwijderd, veranderd of onherkenbaar gemaakt is.

Deze fabrieksgarantie dekt niet:

•        Productdefecten veroorzaakt door transport, installatie of externe impact (schokken, stoten, vallen);

•        defecten aan het product of schade veroorzaakt door de verkoper, de installateur of derden;

•        Gebreken van het product die te wijten zijn aan normale slijtage (bijv. krassen, slijtage) of opzettelijke schade (in geval van schade door nalatigheid wordt medeschuldige nalatigheid verweten);

•        Slijtageonderdelen, bijv. afdichtingen, slangen;

•        Verbruiksartikelen, zoals batterijen, filters of beluchters;

•        Breuk van breekbare onderdelen, zoals glas, gloeilampen, spiegels;

•        kleine afwijkingen van het hansgrohe product van de beoogde toestand, die geen invloed op de gebruikswaarde van het hansgrohe product hebben;

•        Vuilspoeling, waterslag, vooral warmwaterslag, schade door kalkafzetting, ijs of andere omgevingsinvloeden (bijv. vocht, warmte), bedienings- of behandelingsfouten, agressieve omgevingsinvloeden, chemicaliën, reinigingsmiddelen, over-/onderdruk of over-/onderspanning op de leiding;

•        Schade veroorzaakt door overmacht of natuurrampen, met inbegrip van maar niet beperkt tot overstroming, blikseminslag, brand, vorst of schommelingen in de stroomtoevoer.

•        Gevolgschade veroorzaakt door een gebrek en

•        Monster- of tentoonstellingsproducten, 2e keus producten en dergelijke

V.      Diensten in geval van een garantieclaim

In het geval van een garantieclaim conform paragraaf I.-IV. verleent hansgrohe de fabrieksgarantie in die zin dat hansgrohe naar eigen goeddunken en conform de volgende regelingen 1) het betreffende hansgrohe-product repareert of de benodigde vervangingsonderdelen levert, 2) het product vervangt of 3) de aankoopprijs aan de eerste eindklant restitueert.

1)      Reparatie

In de regel laat de eerste eindklant het defecte hansgrohe product met voorafgaande toestemming van hansgrohe door een vakman ter plaatse repareren. In dat geval omvat de garantie van de fabrikant de gratis levering van de nodige vervangingsonderdelen. Indien hansgrohe bij schriftelijke overeenkomst besluit de reparatie zelf uit te voeren, dan draagt hansgrohe de hieruit voortvloeiende kosten voor reserveonderdelen, installatie en eigen arbeidsloon alsmede eventuele kosten voor transport of verzending van het hansgrohe product. De eerste eindklant moet het defecte hansgrohe product toegankelijk maken.

2)      Uitwisseling

In geval van vervanging wordt het defecte hansgrohe product gratis vervangen door een nieuw hansgrohe product van dezelfde soort, kwaliteit en type. Indien het betreffende hansgrohe product ten tijde van de melding van de fout niet meer geproduceerd wordt, is hansgrohe gerechtigd een vergelijkbaar vervangend product te leveren. Transport of verzending naar en van hansgrohe of de hansgrohe verkooppartner evenals alle maatregelen in verband met de vervanging van het hansgrohe product (inclusief demontage en herinstallatie) mogen alleen met voorafgaande toestemming van hansgrohe uitgevoerd worden. Indien hansgrohe met de voorgenomen maatregel instemt, zal hansgrohe de kosten voor de uitvoering van de maatregel voor haar rekening nemen. De eerste eindklant is verplicht het nieuwe hansgrohe-product zelf bij de dichtstbijzijnde hansgrohe-verkooppartner af te halen, tenzij anders overeengekomen. Het vervangen hansgrohe product wordt na verwijdering eigendom van hansgrohe.

VI.     Gevolgen van een onterechte garantieclaim

Indien de klant een defect als garantiegeval meldt, maar niet aan de voorwaarden voor een garantieservice volgens deze fabrieksgarantie wordt voldaan, zijn de kosten voor verzending of transport van het product voor rekening van de eerste eindklant. Bovendien moet de eerste eindklant de kosten dragen, inclusief eventuele arbeidskosten, die hansgrohe voor het verwijderen of inspecteren of voor het retourtransport van het product moet maken.

Indien de eerste eindklant, na te zijn geïnformeerd over het feit dat de garantie niet van toepassing is en over de vermoedelijke kosten die uit de reparatie voortvloeien, de reparatie toch wenst te laten uitvoeren, dient hij de kosten voor de onderdelen en de arbeidskosten zelf te dragen.

Indien het hansgrohe product bij levering niet reeds het betreffende gebrek vertoonde, zal hansgrohe van geval tot geval beslissen of zij het gebrek als gebaar van goede wil zal verhelpen. In dit geval heeft de oorspronkelijke eindklant geen wettelijke aanspraak op het opheffen van het gebrek.

VII.    Gegevensbescherming

De door de oorspronkelijke klant verstrekte persoonsgegevens worden bij een aanvraag in het kader van de fabrieksgarantie verzameld en gebruikt op basis van wettelijke bevoegdheden en in overeenstemming met onze aanwijzingen inzake gegevensbescherming (https://www.hansgrohe.nl/gegevensbescherming).

VIII.   Verdere rechten

Naast de rechten die uit deze vrijwillige fabrieksgarantie voortvloeien, heeft de eerste eindklant onbeperkt recht op de wettelijke rechten.

In het bijzonder laat deze fabrieksgarantie verdere wettelijke of contractuele rechten (in het bijzonder garantierechten), die de oorspronkelijke eindklant tegenover de hansgrohe verkooppartner, bij wie hij het hansgrohe product gekocht heeft, heeft, onverlet.

Ook de wettelijke rechten van de eerste eindklant tegenover hansgrohe worden door de garantie niet beperkt of vervangen. Dit geldt in het bijzonder voor dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen volgens de productaansprakelijkheidswet of voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van hansgrohe.

De voortzetting van de rechten van de eerste eindklant geldt ongeacht het bestaan van een garantiegeval en van de aanspraak op garantie door de eerste eindklant.

IX.     Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Op deze garantie is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) van 11 april 1980. De plaats van uitvoering van de uit deze garantie voortvloeiende verplichtingen is Amsterdam, Nederland. Voor zover toelaatbaar, is de bevoegde rechtbank Amsterdam, Nederland.

Naam en adres:

Hansgrohe SE

Auestraße 5-9

77761 Schiltach

Duitsland

Hansgrohe BV

Naritaweg 126-130

1043 CA Amsterdam