Hansgrohe Professional Services
AXOR
hansgrohe
Vertrouw op kwaliteit 'Made by Hansgrohe'

Garantie van AXOR en hansgrohe

Een essentieel onderdeel van de bedrijfsfilosofie van Hansgrohe is klanten altijd de hoogste kwaliteit te bieden. Wij maken al meer dan 100 jaar hoogwaardige sanitaire producten en garanderen de hoge standaard met omvangrijk kwaliteitsmanagement. Dat geldt voor alle fabrieken, nationaal en internationaal.

Op deze betrouwbare en al generaties lang beproefde basis gaan wij als fabrikant een stap verder: wij bieden consumenten een fabrieksgarantie van vijf jaar op onze producten.

Succes met sterke merken

De fabrieksgarantie is op vrijwillige basis. Hansgrohe geeft zijn verkooppartners daarmee nog een goed argument om de voordelen van zijn merken ten opzichte van de consument succesvol in te zetten. De servicemedewerkers van Hansgrohe helpen de vakpartners bij het aanspraak maken op deze fabrieksgarantie.

Voorwaarden voor en details over deze garantie vindt u in de volgende garantievoorwaarden. 
Offering customers advice on bathrooms with AXOR products.

Algemeen

Hansgrohe biedt deze fabrieksgarantie aan consumenten voor Hansgrohe producten aan en dit komt bovenop de wettelijke garantie waarop de consument recht heeft tegenover zijn verkoper.
Deze geldt behoudens wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften, zoals die volgens de wet op productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet en grove nalatigheid, wegens fysiek of mentaal letsel of de dood door Hansgrohe of zijn plaatsvervangende schuldenaars van kracht zijn.

Een 'consument' in de zin van deze fabrieksgarantie is elke natuurlijke persoon die eigenaar van het product is en dit product niet heeft gekocht met de bedoeling het door te verkopen of het in het kader van commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten bij derden te installeren. Een 'directe klant' is een consument die het product als eerste van Hansgrohe heeft gekocht, een dealer of een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die het product in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten doorverkoopt of installeert.

Garantie – garantietermijn

Van toepassing op Hansgrohe producten die directe klanten vanaf 01-01-2010 hebben gekocht (aankoopbewijs):

Hansgrohe garandeert consumenten dat zijn producten vrij zijn van materiaal-, fabricage- en constructiefouten. Hierbij zijn de laatste stand van de wetenschap en techniek op het moment dat het product is gemaakt doorslaggevend. Het product moet de fout dat de schade heeft veroorzaakt al op dit tijdstip hebben vertoond. Vorderingen voor vergoeding van gevolgschade of voor
productaansprakelijkheid zijn alleen mogelijk in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

a. Deze garantie geldt voor alle Hansgrohe producten die niet onder II b. zijn vermeld voor een periode van 5 jaar vanaf de datum waarop de directe klant het product kocht, met een maximumperiode van 6 jaar na de productiedatum. De garantietermijn wordt niet verlengd op grond van het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van deze garantie, vooral niet bij reparatie of vervanging. De garantietermijn gaat in deze gevallen ook niet opnieuw in.

b. Geldig voor de Hansgrohe producten iBox Hub (art.nr. 25020190), RainButton (art.nr. 25010000 - 25019000 en 250107000 - 25019700), Pontos Scout (art.nr. 15887000) die directe klanten na 01-01-2020 hebben gekocht (aankoopbewijs). 

hansgrohe geeft de directe klant voor producten met elektronische onderdelen die onder b. vallen of zijn vermeld een garantie voor een periode van 2 jaar vanaf de datum waarop de directe klant het product kocht, met een maximumperiode van 3 jaar na de productiedatum.

De garantietermijn wordt niet verlengd op grond van het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van deze garantie, vooral niet bij reparatie of vervanging. De garantietermijn gaat in deze gevallen ook niet opnieuw in.

Schriftelijke kennisgeving van defecten

De consument kan zijn rechten uit deze garantie uitoefenen door binnen de garantietermijn een schriftelijke kennisgeving van het defect te sturen naar Hansgrohe of de directe klant waar het product is gekocht. De consument dient het defect ook kenbaar te maken binnen twee maanden nadat hij het defect heeft ontdekt of ontdekt zou moeten hebben. Het is aan de consument om te bewijzen dat de garantie nog niet is verstreken (bijvoorbeeld door het aankoopbewijs van de directe klant voor te leggen).
Hansgrohe heeft eventueel het recht om het begin van de garantietermijn te bepalen overeenkomstig de productiedatum.

Geleverde diensten in geval van garantie

Hansgrohe heeft het recht om het defecte product te repareren, te vervangen of het aankoopbedrag aan de consument terug te betalen.

De standaardprocedure is dat de consument het defecte product met voorafgaande toestemming van Hansgrohe door een vakman ter plaatse laat repareren. In dit geval dekt de garantie de gratis levering van de benodigde onderdelen. Wanneer Hansgrohe via een schriftelijke toezegging besluit om de reparatie zelf uit te voeren, zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor reserveonderdelen, installatie en eigen arbeidskosten evenals eventuele uitgaven voor transport of verzending van het product voor rekening van Hansgrohe. De consument moet toegang tot het product verschaffen.

Bij vervanging zal het oude product gratis worden vervangen door een nieuw product van dezelfde soort, dezelfde kwaliteit en hetzelfde type. Wanneer het product in kwestie niet langer wordt geproduceerd op het moment van kennisgeving van het defect, heeft Hansgrohe het recht om een vergelijkbaar product te leveren. Het transport of de verzending naar en van Hansgrohe of naar en van de dealer, iedere demontage en iedere hernieuwde installatie van het product of iedere andere bijzondere maatregel mag uitsluitend met voorafgaande toestemming van Hansgrohe worden uitgevoerd. Als Hansgrohe akkoord gaat met de beoogde maatregel, zal Hansgrohe de kosten dragen voor de uitvoering ervan. De consument is verplicht om het nieuwe product zelf bij de dichtstbijzijnde Hansgrohe dealer op te halen, tenzij anders overeengekomen.

Wanneer Hansgrohe besluit de aankoopprijs terug te betalen en dit schriftelijk bevestigt, geeft de consument het product terug en zal Hansgrohe het aankoopbedrag terugbetalen.

Voorwaarden en uitsluitingen

Voorwaarden voor de geldigheid van deze garantie zijn dat de installatie en het onderhoud vakkundig zijn uitgevoerd volgens de handleiding en de erkende regels van de techniek (bijvoorbeeld door een gespecialiseerd bedrijf of een bevoegde speciaalzaak), dat de bedieningshandleidingen in acht zijn genomen en dat de Hansgrohe producten overeenkomstig de technische handleidingen en onderhoudsinstructies van Hansgrohe worden gebruikt.

Dit houdt onder andere, maar niet uitsluitend, in dat toevoerwaterleidingen vooral vóór de productinstallatie of na werkzaamheden goed moeten worden doorgespoeld volgens de geldige normen, dat installaties overeenkomen met de meegeleverde schetsen en de werkdruk in het waterleidingwerk volgens de technische bepalingen is gecontroleerd.

Montagehandleidingen, handleidingen en onderhoudsinstructies worden bij elk product meegeleverd en zijn te vinden op www.hansgrohe.nl en www.axor-design.com/nl.

Er wordt geen garantie gegeven op:

 • slijtageonderdelen, zoals versleten afdichtingen;
 • breekbare onderdelen, zoals gebroken glas, gloeilampen;
 • verbruiksmateriaal, zoals lege batterijen, volle filters of perlatoren;
 • geringe afwijkingen van Hansgrohe producten ten opzichte van de beoogde toestand die geen invloed op de gebruikswaarde van het product hebben;
 • binnenspoelend vuil, waterslag, met name warmwaterslag, kalkaanslag, gebruiks- en bedieningsfouten, schade door agressieve invloeden van buitenaf, chemicaliën, reinigingsmiddelen;
 • productdefecten die door de installatie, het transport en het proefdraaien van het gekochte product zijn veroorzaakt;
 • schade die door het defecte Hansgrohe product is ontstaan;
 • showroomartikelen e.d.
   

De geldigheid van de garantie eindigt wanneer:

 • de instructies in de meegeleverde en op www.hansgrohe.nl en www.axor-design.com/nl terug te vinden handleidingen voor montage, onderhoud en gebruik niet in acht zijn genomen;
 • de inbouw, het onderhoud of de reparatie door een niet-bevoegde persoon is uitgevoerd;
 • productschade door de verkoper, de installateur of een derde is veroorzaakt;
 • de schade door normale slijtage of opzettelijke beschadiging is ontstaan – bij schade door nalatigheid wordt in goed overleg gedeeltelijke schuld aangerekend;
 • de installatie of inbedrijfstelling onjuist is uitgevoerd;
 • gebrekkig of geen onderhoud is uitgevoerd;
 • de producten niet volgens hun gebruiksdoel zijn of worden gebruikt;
 • de schade door overmacht of natuurrampen, vooral, maar niet beperkt tot
 • overstromingen, brand of vorstschade.

Uitsluiting van de garantie

Voor zover een productgebrek als niet door deze garantie gedekt blijkt te zijn, zijn de bij verzending en transport van het product ontstane kosten voor rekening van de consument zelf. Daarnaast moet de consument de kosten, inclusief eventuele arbeidskosten, die bij het onderzoeken van het product ontstaan evenals de kosten voor demontage en hernieuwde installatie van het product betalen.
Wanneer de consument is geïnformeerd over de garantie-uitsluiting en de geschatte reparatiekosten en reparatie toch wil laten uitvoeren, zijn ook de kosten voor de reserveonderdelen en arbeidskosten voor zijn rekening.

Wanneer het productdefect niet reeds bij de levering aanwezig was, bepaalt Hansgrohe per geval of de fout gratis wordt verholpen. De consument heeft in dit geval geen wettige aanspraak op het verhelpen van het defect.

Wettelijke rechten

De consument heeft naast de rechten uit de garantie wettelijke rechten. Deze voor de consument soms gunstigere rechten worden niet door de garantie beperkt. De garantie laat tevens de rechten onverlet die de directe klant en eventueel de consument tegenover de verkoper heeft waar de directe klant het product bij heeft gekocht.

Plaats van handeling, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Deze garantie valt onder het Duitse recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980. Plaats van handeling voor de verplichtingen uit deze garantie is Schiltach, Duitsland. Voor zover toegestaan is de bevoegde rechtbank Rottweil, Duitsland. 

Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
Duitsland