Versie 01/2020

Gebruiksvoorwaarden voor video- en filmmateriaal

Hansgrohe SE (hierna 'licentiegever') is eigenaar van de auteursrechten of van een exclusieve licentie voor de auteursrechten op het video-/filmmateriaal (hierna de 'rechten').

De licentiegever is ook houder van de merkrechten op de producten van de licentiegever; toch heeft deze overeenkomst geen merklicentie als onderwerp en niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden gebruikt om een merklicentie-overeenkomst tot stand te brengen.

Het onderwerp van deze gebruiksvoorwaarden kan evenmin worden gebruikt om een verkoopovereenkomst tot stand te brengen.

Het op deze website ter beschikking gestelde video-/filmmateriaal wordt uitsluitend overeenkomstig de hier beschreven gebruiksvoorwaarden aangeboden. Met het gebruiken of downloaden van het video-/filmmateriaal (hierna 'materiaal') gaat de ontvanger (hierna 'licentienemer') akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

 1. De licentiegever geeft de licentienemer hierbij een te allen tijde herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de rechten met als enige doel het aanbieden en verkopen van de producten van de licentiegever.
 2. De licentienemer heeft het recht om het materiaal te gebruiken dat onder de rechten valt en dat hij in het normale handelsverkeer ontvangen heeft. De licentienemer heeft echter geen recht op de ontvangst of levering van dergelijk materiaal door de licentiegever.
 3. De licentienemer mag deze licentie of het materiaal dat onder deze rechten valt niet oneigenlijk gebruiken.
 4. De licentienemer heeft niet het recht om sublicenties te verstrekken.
 5. De licentienemer mag de rechten nooit buiten het beschreven gebruiksdoel om gebruiken en zal geen stappen ondernemen die in strijd kunnen zijn met de inhoud of het doel van deze gebruiksvoorwaarden. De licentienemer laat verder elke handeling achterwege die rationeel beschouwd naar alle waarschijnlijkheid een nadelige invloed zou kunnen hebben op de waarde, geldigheid of uitvoerbaarheid van een onder de licentie vallend recht of de eigendomspositie van de licentiegever.
 6. De licentienemer neemt in het bijzonder de voor het betreffende materiaal toegestane gebruikswijze en -duur in acht.
 7. Er worden geen licentiekosten in rekening gebracht.
 8. De licentienemer erkent hiermee dat in de verhouding tussen licentienemer en licentiegever de licentiegever de enige houder van de rechten is, dat deze rechten altijd volledig en uitsluitend eigendom van de licentiegever zijn en blijven en dat de licentienemer met uitzondering van de hier verleende licentie geen andere rechten of aanspraken op de rechten verworven heeft. De licentienemer zal het eigendom van de licentiegever over de rechten niet aanvechten.
 9. Bij de beëindiging van de licentie door opzegging of na afloop ervan vervallen automatisch alle aan de licentienemer verleende rechten op het materiaal. Hetzelfde geldt na afloop van de voor het betreffende materiaal toegestane gebruiksduur. De licentienemer moet onmiddellijk stoppen met het gebruik van de rechten en van het materiaal dat onder de rechten valt.
 10. De licentiegever staat niet garant voor de rechtsgeldigheid van de rechten en is niet aansprakelijk voor het feit dat de rechten zonder de schending van de rechten van derden kunnen worden gebruikt.
 11. De licentienemer verplicht zich ertoe de licentiegever te vrijwaren en vrijgewaard te houden van alle (rechts)vorderingen, verliezen, schade en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot gerechtskosten en advocatenkosten), die op handelingen van de licentienemer in samenhang met of op grond van het gebruik van het materiaal berusten.
 12. De licentienemer moet de licentiegever onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van elke hem bekend wordende schending of aanvechting van de rechten van de licentiegever op het materiaal. De licentiegever heeft het exclusieve recht, maar niet de verplichting, om tegen geschonden rechten verdedigingsmaatregelen te nemen of een rechtszaak te beginnen.
 13. De rechten voor gebruik van het betreffende materiaal gelden voor de licentienemer tot en met de beschreven datum. Na deze datum komen alle rechten met betrekking tot het betreffende materiaal te vervallen, zonder dat hiervoor een afzonderlijke opzegging noodzakelijk is.
 14. Het gebruik van de rechten kan niet als reden worden aangevoerd om tussen de licentiegever en licentienemer een handelsvertegenwoordigingsovereenkomst tot stand te brengen.
 15. Zonder schriftelijke toestemming van de licentiegever mogen geen rechten of verplichtingen uit de licentie worden afgestaan of overgedragen. Elke poging van de licentienemer tot afstand of overdracht geeft de licentiegever het recht de licentie met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 16. Alle rechten vallen onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De licentienemer onderwerpt zich hiermee, voor zover toegestaan, onherroepelijk aan de niet-uitsluitend bevoegde rechter van de rechtbanken van Offenburg. De licentiegever heeft het recht ook bij een andere voor de licentienemer bevoegde rechter een rechtszaak tegen de licentienemer aan te spannen.
 17. Deze gebruiksvoorwaarden vervangen alle eventuele oudere afspraken tussen de partijen met betrekking tot het materiaal.
 18. De licentiegever heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen van reeds bestaande rechten moeten schriftelijk worden vastgelegd.
 19. Wanneer een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, komen de partijen overeen deze bepaling te vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die de beoogde economische regeling het best benadert.